Na titulnú stranu Navigácia: Poplastované pletivo, ploty, drôty, pletivá | O firme | Politika kvality

Politika kvality

na obdobie rokov 2015 - 2016

V súlade so stratégiou spoločností Moravskoslezských drátoven a fy. Heku Ostrava - Vítkovice na roky 2015 - 2016 a smernicami riadenia kvality vyhlasuje vedenie spoločnosti Politiku kvality, ako vyjadrenie svojho postoja k zabezpečeniu systému riadenia kvality.

Systematická starostlivosť o kvalitu, životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je základnou stratégiou MSD a Heku.


1) Zameranie na zákazníka - naším prvoradým a trvalým cieľom je dosiahnutie spokojnosti zákazníka s kvalitou našich výrobkov a služieb.

  • Udržiavať stabilnú dohodnutú kvalitu v rôznych dodávkach a v dlhšom časovom úseku
  • Dodávať výrobky v potrebnej kvalite, v dohodnutom množstve a v správnom čase
  • Seriózne reagovať na požiadavky zákazníka a intenzívne spolupracovať na plnení jeho želania, či prekonanie jeho ťažkostí


2) Neustále zlepšovanie SRK

Všetky naše riadiace, hlavné realizačné a podporné procesy sa každý svojou mierou podieľajú na konečnej podobe našich výrobkov a služieb. A predovšetkým zlepšovaním všetkých týchto procesov sa budeme snažiť o zlepšenie úrovne kvality našich výrobkov a systému riadenia kvality. Toto neustále zlepšovanie je podmienkou pre dosahovanie prosperity MSD a Heku, ktorá je v záujme majiteľov spoločnosti, všetkých ich zamestnancov aj zákazníkov. Vedenie MSD a Heku bude podporovať návrh nových výrobkov a technológií.


3) Zapojenie zamestnancov - zvyšovať povedomie zamestnancov o systéme riadenia kvality

Cieľom vedenia MSD a Heku je rozvíjať trvalo vedomosti a zručnosti svojich zamestnancov, ktoré sú potrebné pre zabezpečovanie kvality formou vnútropodnikových školení, externých kurzov a iných aktivít, vedúce k zvyšovaniu ich kvalifikácie. Od všetkých pracovníkov sa očakáva vysoká zodpovednosť za kvalitu vlastnej práce spočívajúcej v predchádzaní chybám a dôslednú samokontrolu výsledkov svojej práce. Všetci vedúci pracovníci zodpovedajú za zavádzanie, presadzovanie a dodržiavanie politiky kvality v nimi riadených organizačných útvaroch.


4) Bezpečná a tímová práca

Vedenie MSD a Heku sa zaväzuje, že bude vytvárať a poskytovať primerané zdroje na vytváranie podmienok pre bezpečnú a tímovú prácu svojich zamestnancov a tiež na ochranu životného a pracovného prostredia. Od svojich zamestnancov očakáva dodržiavanie bezpečnostných predpisov, udržiavanie poriadku na pracoviskách a tímovú spoluprácu pri riešení každodenných problémov.

 

 

 

 

V Ostravě 12.1.2015                                                                                                       .................................................

                                                                                                                                               ředitel společnosti         

Akékoľvek publikovanie, kopírovanie, šírenie alebo iné použitie obsahu je bez písomného súhlasu MSD a.s. zakázané (zákaz neplatí pre zmluvných partnerov MSD a.s.)

Webdesign Kleindesign.cz | Redakčný systém i-servis.cz | Copyright © Moravskoslezské drátovny a.s.